ANBI

Cato en ASB hebben een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit biedt gunstige voorwaarden met betrekking tot het geven en ontvangen van schenkingen en legaten.
Giften die gedaan worden aan Cato en ASB zijn, afhankelijk van de vorm waarin zij zijn gedaan, aftrekbaar van het belastbaar inkomen van de donateur.
Cato en ASB zijn als instellingen met een ANBI-status, volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.
In verband met de ANBI-status vindt u op deze pagina aanvullende informatie.

Naam

Stichting Cato
Stichting ASB

RSIN of fiscale nummers

ASB: 0028 72 377
Cato: 8167 50 191

Contactgegevens

Cato
Schrijnwerkersgaarde 3
2542 TP Den Haag
T 070-767 11 00
E Info@cato-wwz.nl

Raad van bestuur

De raad van bestuur van Cato en raad van bestuur van ASB bestaat uit een persoon: de heer D. Dohmen.

Doelstelling

Cato is een kleinschalige organisatie voor wonen, welzijn en zorg in Den Haag. Cato is er voor ouderen die een vertrouwde, beschermde en toekomstgerichte woonomgeving zoeken.

ASB bevordert het bouwen dan wel doen bouwen, het in stand houden en exploiteren dan wel doen in stand houden en doen exploiteren van seniorenwoningen en verzorgings- en verpleeghuizen.

Beleidsplan

Het Werkkader 2016-2018 geeft richting aan de activiteiten van Cato en ASB.

Beloningsbeleid

Voor het personeel van Cato is de cao VVT (verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg) van toepassing met de daarbij behorende salarisregeling. ASB heeft geen personeel in dienst.
Voor de bestuurder is de NVZD-regeling van toepassing.
De voorzitter en de leden van toezicht ontvangen een beloning conform de regeling Honorering Raden van Toezicht van de NVTZ.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De jaarverantwoording van Cato en ASB vindt u in het Jaardocument 2018.
 
Calibris Erkend LeerbedrijfBronzen bordje CatoAangesloten bij De Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg